Про нас

Про товариство

«НТСА КНУ — наукова молодіжна самоврядна організація, союз Наукових товариств студентів та аспірантів факультетів та інститутів, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету…

Наукове товариство студентів та аспірантів КНУ імені Тараса Шевченка є спадкоємцем кращих традицій Українського Наукового Студентського Товариства Університету Св.Володимира, заснованого в 1918 році, Наукового Студентського Товариства (НТС) Київського державного університету, заснованого в 1935 році…

Метою роботи НТСА КНУ є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.»

“…НТСА Університету є союзом Наукових товариств студентів та аспірантів факультетів та інститутів, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі Університету.

НТСА Університету, факультету, інституту діє самостійно, а також у співпраці з керівництвом Університету, факультетів та інститутів, органами студентського самоврядування Університету, Первинною профспілковою організацією Університету, державними органами України, громадськими об’єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить принципам діяльності НТСА Університету. НТСА Університету, факультету, інституту узгоджує проведення своїх заходів з адміністраціями відповідного рівня.

Осередок центральних керівних органів НТСА Університету: Україна, 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого 14А, кімната № 17.”

з Положення про НТСА КНУ

Напрямки роботи

Діяльність Союзу НТСА включає в себе як окремі загальноуніверситетські проекти, так і активну участь в роботі товариств факультетів та інститутів, підтримку та сприяння їх діяльності. Роботу координує Правління НТСА, куди входять представники наукових товариств університету. Серед наших проектів — відкриті лекції, наукові гуртки, видання журналу «Вісник НТСА КНУ». Один з найбільш масштабних проектів — щорічна конференція «Шевченківська Весна», що збирає учасників як з Київського національного університету, так і інших українських та закордонних вузів.

У своїй діяльності НТСА Університету керується такими принципами:

1)        пріоритетність наукової творчості та змагальності;

2)        рівність членів НТСА Університету, гласність і колегіальність у роботі;

3)        добровільність членства в НТСА Університету та виборність керівних органів НТСА Університету;

4)        органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи;

5)        накопичення і примноження наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів;

6)        неприналежності до жодних політичних партій, релігійних організацій та рухів.

 

Основні завдання НТСА Університету:

1)        залучення осіб, які навчаються в Університеті, до науково-дослідницької роботи;

2)        допомога студентам у освоєнні та поглибленому вивченні дисциплін навчального плану;

3)        оволодіння сучасними методиками і навичками проведення самостійних наукових досліджень;

4)        оволодіння формами організації та проведення наукових досліджень;

5)        пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги;

6)        організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародного наукового і культурного співробітництва;

7)        пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які навчаються в Університеті;

узагальнення і поширення позитивного досвіду наукової роботи осіб, які навчаються в Університеті.

НТСА КНУ представляє інтереси студентів перед адміністрацією університету та має представництво у Вченій раді.

Наше товариство відкрите для співпраці. Ми підтримуємо зв’язки зі студентськими товариствами інших університетів, молодіжними організаціями, чиї цінності ми поділяємо.

Учасники товариства

Участь в НТСА є вільною для кожного бажаючого.

Членами НТСА можуть стати особи, які навчаються в Університеті, виявили бажання працювати в НТСА та визнають це Положення і Положення про НТСА відповідного факультету (інституту).

Рішення про прийняття у члени НТСА факультету (інституту) ухвалюється загальними зборами членів НТСА факультету (інституту) на підставі заяви, поданої особою, яка навчається на факультеті (в інституті), на ім’я голови НТСА факультету (інституту), в якому він навчається, і набуває чинності з моменту його ухвалення, якщо інше не передбачено Положенням про НСТА факультету (інституту).

Особи, які набули членства в НТСА факультету або інституту, що входять до складу НТСА Університету, автоматично стають членами НТСА Університету.

У НТСА Університету відсутня система членських внесків.

Припинення членства в НТСА здійснюється за особистою заявою на ім’я голови НТСА факультету (інституту) .

Член НТСА Університету, який не виконує покладених на нього обов’язків, визначених цим Положенням, або перестав відповідати вимогам, зазначеним в статті 25 цього Положення, може бути позбавлений членства конференцією НТСА Університету або загальними зборами членів НТСА факультету (інституту), в якому він навчається.

В разі припинення особою навчання в Університеті його членство в НТСА автоматично припиняється, окрім випадків передбачених цим Положенням.

Члени НТСА та керівники органів НТСА всіх рівнів зберігають свої повноваження в разі тимчасової втрати статусу особи, яка навчається в Університеті, після отримання диплома бакалавра, спеціаліста або магістра при продовженні навчання з нового навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр або в аспірантурі, ад’юнктурі Університету.

Особа, яка закінчила Університет, може продовжити свою діяльність в НТСА Університету, отримавши статус асоційованого члена НТСА Університету, факультету або інституту.

Особам, які мають особливі заслуги перед НТСА Університету (факультету, інституту) або зробили важливі досягнення чи відкриття в науці рішенням конференції НТСА Університету (загальних зборів факультету, інституту) може надаватись статус почесного члена НТСА Університету (факультету, інституту).

Товариство налічує близько 500 осіб, котрі є активістами громадського життя, молодіжної науки, майбутніми спеціалістами та професіоналами.

НТСА КНУ складається з НТСА 15 факультетів, кожне з яких є невід’ємною та важливою частиною товариства. НТСА факультетів мають власні традиції та особливості, заходи та ідеї, проте лише разом ми є великою та потужною організацією.