Вимоги до оформлення тез

Для публікації приймаються тези, які не друкувалися раніше.

Наукові тези можуть мати наступні наступні структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей тез; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з даного дослідження.

Матеріали повинні бути представлені українською або англійською мовами. Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі MS Office Word, та збережені у форматі .doc (.docx).

Тези повинні супроводжуватися короткими анотаціями (2-3 речення) англійскою мовою із зазначенням ключових термінів, проблеми та висновків.

Параметри сторінки: аркуш формату А4, всі поля – 2 см. Шрифт Times New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1, відступ між абзацами – 0.

Обсяг тез – 1-2 сторінок (6000-7000 знаків із пробілами).

Список літератури оформляється відповідно до вимог ВАК України. Джерела оформлюються без повторів, в порядку згадування в тексті . У тексті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела та сторінки у джерелі (наприклад: [1, с. 54]).

Організатори залишають за собою право відбору й редагування тез, не змінюючи, при цьому, їх істотного змісту.

Увага! Усі роботи будуть перевірятися на плагіат! Не допускайте таких фактів в своїх роботах!